Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 3, pp 75–75 | Cite as

Atriumfibrillatie met hartfalen

  • E. van der Does
Farmacie
  • 18 Downloads

Samenvatting

Een editorial in hetzelfde nummer van de New England Journal of Medicine (zie vorige referaat) is gewijd aan atriumfibrillatie met hartfalen waarbij wordt opgemerkt dat ondanks medicamenteuze therapie de prognose niet verbeterd is. In het artikel wordt verwezen naar een groot multicentrumonderzoek dat momenteel gaande is, waarin wordt nagegaan of herstel van sinusritme met behulp van antiarrhythmica bij patiënten met hartfalen voldoende winst oplevert ten aanzien van de risico’s van een dergelijke therapie. Intussen zijn er niet-farmacologische, met name chirurgische behandelmethoden ontwikkeld die erop gericht zijn re-entry-mechanismen te verhinderen. Bij een hoog percentage van de aldus behandelde patiënten wordt herstel van sinusritme gemeld.

Literatuur

  1. Stevenson WG, Stevenson LW. Atrial fibrillation and heart failure - five more years [editorial]. N Engl J Med 2004;351(23):2437-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations