Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 1, pp 4–5 | Cite as

Wat te doen bij hyperkaliëmie veroorzaakt door RAAS-remmers?

  • A. C. M. Vingerhoeds
Farmacotherapie
  • 19 Downloads

Samenvatting

Er zijn twee groepen stoffen die op het renine-angi-otensine-aldosteronsysteem (RAAS) aangrijpen en die gebruikt worden om de bloeddruk te verlagen. Dit zijn de remmers van het angiotensin-converting enzyme (ACE-remmers) en de angiotensine-II-anta-gonisten (AT-II-antagonisten).

Literatuur

  1. Palmer BF. Managing hyperkalemie caused by inhibitors of the renin-angiotensin-aldosterone system. N Engl J Med 2004;351:585-92.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. C. M. Vingerhoeds
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations