Advertisement

MFM

, 42:201 | Cite as

Plaats van montelukast in de behandeling van astma

  • B. L. P. Maesen
Farmacotherapie
  • 4 Downloads

Samenvatting

De plaats van de leukotriënenreceptorantagonist (LTRA) montelukast bij de behandeling van astma is nog onduidelijk. Om de toegevoegde waarde van montelukast (10 mg eenmaal daags) te vergelijken met die van de langwerkende luchtwegverwijder (LABA) salmeterol (poederinhalator, 2x50 mg/dag) bij de preventie van astma-exacerbaties werd een groot dubbelblind gerandomiseerd onderzoek verricht waarbij 1490 patiënten betrokken waren.1 Hun toestand was ondanks het gebruik van inhalatiesteroïden (fluticason dosisaërosol, 2x100 mg/dag) niet stabiel en zij vielen dus in stap 3 van het stappenplan volgens de NHG-Standaard Astma bij volwassenen: behandeling (hoge dosis inhalatiecorticosteroïden of matige dosis inhalatiecorticosteroïden plus langwerkende b2-sympathicomimetica).

Literatuur

  1. Bjermer L, Bisgaard H, Bousquet J, Fabbri LM, Greening AP, Haahtela T, et al. Montelukast and fluticasone compared with salmeterol and fluticasone in protecting against asthma exacerbation in adults: one year, double blind, randomised, comparative trial. BMJ 2003;327:891-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Ringdal N, Eliraz A, Pruzinec R, Weber HH, Mulder PG, Akveld M, et al. The salmeterol/fluticasone combination is more effective than fluticasone plus oral montelukast in asthma. Respir Med 2003;97:234-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • B. L. P. Maesen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations