Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 6, pp 152–153 | Cite as

Medicamenteuze therapie van benigne prostaathypertrofie

  • T. van Gelder
Farmacotherapie
  • 27 Downloads

Samenvatting

Benigne prostaathyperplasie (BPH) treft vooral oudere mannen. Het kan onder meer leiden tot mictieklachten die hinderlijk zijn en de kwaliteit van leven van vooral oudere mannen nadelig beïnvloeden. Ernstiger complicaties zijn acute urineretentie, incontinentie, recidiverende urineweginfectie en obstructie leidend tot nierinsufficiëntie.

Literatuur

  1. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM, Andriole GL, Dixon CM, Kusek JW, et al. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Vaughan ED Jr. Medical management of benign prostatic hyperplasia – Are two drugs better than one [editional]? N Engl J Med 2003;349:2449-51.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations