Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 6, pp 150–150 | Cite as

Combineren antihypertensiva in halve standaarddosis geeft bloeddrukdaling en minder bijwerkingen

  • A. C. M. Vingerhoeds
Farmacotherapie

Samenvatting

In een meta-analyse analyseerden Law en medewerkers 354 gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoekingen waarin het effect in kaart werd gebracht van thiazides, bètablokkers, ACE-remmers (angiotensine converterend enzym), angiotensine-II-receptorantagonisten en Ca-instroomremmers.

Literatuur

  1. Law MR, Wald NJ, Morris JK, Jordan RE. Value of low dose combination treatment with blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials. BMJ 2003;326:1427-31 (uitgebreide internetversie op bmj.com).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. C. M. Vingerhoeds
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations