Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 5, pp 135–136 | Cite as

Is één ‘polypil’ voldoende ter bestrijding van hart- en vaatziekten?

  • P. J. M. M. Toll
Diversen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Om cardiovasculaire aandoeningen en sterfte te voorkomen, wordt het gebruik van de zogenaamde polypil – een combinatiepreparaat dat eenmaal daags moet worden ingenomen – voorgesteld. Deze pil zou tegelijkertijd de kans op hart- en vaatziekten moeten verminderen door beïnvloeding van risicofactoren zoals een hoog LDL-cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, een hoge serumhomocysteïnespiegel en hoge bloedstolling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations