Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 5, pp 131–131 | Cite as

Het inhiberend effect van grapefruitsap op het cytochroom-P450-3A-metabolisme

  • T. van Gelder
Farmacologie
  • 9 Downloads

Samenvatting

Vele geneesmiddelen worden gemetaboliseerd door cytochroom P450-3A. In het verleden werd verondersteld dat de activiteit van het cytochroom P450-3A zich vrijwel uitsluitend tot de lever beperkte. Tegenwoordig weten we dat zich met name in de darmwand, dus presystemisch, reeds een groot deel van het door cytochroom P450-3A gemedieerde metabolisme voordoet. Remmers en inductoren van cytochroom P450-3A kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de farmacotherapie. Voorbeelden van krachtige remmers zijn ketoconazol en ritonavir. Ook van grapefruitsap is bekend dat het een remmende werking heeft op cytochroom P450-3A.

Literatuur

  1. Greenblatt DJ, Moltke LL von, Harmatz JS, Chen G, Weemhoff JL, Jen C, et al. Time course of recovery of cytochrome p450 3A function after single doses of grapefruit juice. Clin Pharm Ther 2003;74:121-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations