Advertisement

MFM

, 42:65 | Cite as

Statines en de kans op cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen

  • J. van Ingen Schenau
Farmacotherapie
  • 42 Downloads

Samenvatting

Het Amerikaanse National Cholesterol Education Program (NCEP) adviseert om ouderen te screenen op cholesterol en zo nodig te behandelen ter preventie van coronair lijden.Terwijl de secundaire preventie van coronair lijden met statines bij ouderen reeds geruime tijd in zwang is, is er slechts één klinisch onderzoek verricht, door Lemaitre en collega's, naar primaire preventie van coronair lijden waarbij ouderen betrokken waren. Daarvoor werd de Cardiovascular Health Study (CHS) als uitgangspunt gebruikt. Dit is een cohortonderzoek naar risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen vanaf 65 jaar. Onderzocht werd of patiënten uit de CHS die statines gebruikten in verband met een hypercholesterolemie, minder kans liepen op een primaire cardiovasculaire aandoening of sterfte door welke oorzaak dan ook.

Literatuur

  1. Grudy SM. Statin therapy in older persons. Arch Intern Med 2002;162:1329-31.CrossRefGoogle Scholar
  2. Lemaitre RN, Psaty BM, Heckbert SR, Kronmal RA, Newman AB, et al.Therapy with hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors (statins) and associated risk of incident cardiovascular events in older adults: evidence from the Cardiovascular Health Study. Arch Intern Med 2002:162;1395-400.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. van Ingen Schenau
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations