Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 1, pp 12–12 | Cite as

Inleiden met sublinguaal misoprostol

Farmacotherapie

Samenvatting

Misoprostol is een goedkope prostaglandine E1-analoog. Het gebruik ervan in de obstetrie, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, zou veel levens schelen (vergelijk mfm 2002; 40: 79).

Literatuur

  1. Shetty A et al. AM J OBSTET GYNECOL 2002; 186: 72-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations