Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 5, pp 131–132 | Cite as

Thiaziden ter voorkoming van een CVA

Farmacotherapie
  • 14 Downloads

Samenvatting

(Essentiële) hypertensie is een aandoening die – zolang deze niet tot complicaties heeft geleid – vaak toevallig wordt geconstateerd en nog geen klachten geeft. De complicaties op lange termijn liegen er echter niet om: cerebrovasculair accident (CVA), decompensatio cordis, myocardinfarct, nierinsufficiëntie om de belangrijkste maar eens te noemen. Het staat vast dat behandeling van klachtenvrije hypertensie tot een belangrijke reductie van deze complicaties leidt. Een dergelijke behandeling is dan ook een schoolvoorbeeld van zinvolle preventieve geneeskunde, al zal het soms grote moeite kosten de patiënt van het nut ervan te overtuigen.

Literatuur

  1. Klungel OH et al. arch intern med 2001; 161: 37-43.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations