Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 1, pp 4–5 | Cite as

Venlafaxine voor de behandeling van opvliegers bij vrouwen met borstkanker

Farmacotherapie
  • 9 Downloads

Samenvatting

Venlafaxine is een antidepressivum met een remmende werking op de serotonine-heropnameremmers (net als de SSRI's) en op de norepinefrine-heropname (net als de tricyclische antidepressiva). Omdat hormoonsubstitutietherapie (HST) niet de aangewezen weg lijkt bij borstkanker, wordt gezocht naar vervanging. Een van de mogelijkheden hiervoor is een antidepressivum. Om die reden is met venlafaxine een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd om het effect op opvliegers na te gaan bij vrouwen die worden behandeld voor borstkanker. Deze vrouwen zijn door de chemotherapie niet zelden vervroegd in de menopauze gekomen en/of ze krijgen tamoxifen voorgeschreven dat als belangrijkste bijwerking opvliegers heeft.

Literatuur

  1. Barlow DH. Lancet 2000; 356: 2025-26.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Loprinzi Ch L et al. Lancet 2000; 356: 2059-63.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations