Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 3, pp 52–53 | Cite as

Gabapentine, neuropathieGabapentine voor chronische neuropathie, gabapentineneuropathie

Farmacotherapie
  • 18 Downloads

Samenvatting

Het anti-epilepticum gabapentine is een structurele analoog van gamma-aminoboterzuur (GABA). GABA-receptoren zijn betrokken bij de pijnwaarneming, mogelijk op spinaal niveau. In twee gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde onderzoeken is de waarde van gabapentine als symptomatische pijnbestrijding onderzocht bij twee aandoeningen met neuropathische (niet-nociceptieve zenuwpijn: pijn die onstaat door beschadiging van zenuwen zonder dat dit een uiting is van ‘ongoing tissue damage’). Het belangrijkste eindpunt van beide onderzoeken was de mate van pijnreductie op een elfpuntspijnschaal.

Literatuur

  1. Backonja M et al. JAMA 1998; 280: 1831-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Low PLA et al. JAMA 1998; 280: 1863-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Rowbotham M et al. JAMA 1998; 280: 1837-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations