Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 7, pp 143–144 | Cite as

Veroorzaken calciumantagonisten oversterfte bij ouderen?

Bijwerkingen
  • 3 Downloads

Samenvatting

Calciumantagonisten zijn in staat de bloeddruk te verlagen. Het uiteindelijke doel van bloeddrukverlaging is het verminderen van morbiditeit en mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire ziekten. In hoeverre calciumantagonisten op de lange termijn in staat zijn mortaliteit en morbiditeit van ouderen te verminderen is niet in klinisch onderzoek aangetoond. In een case-controlonderzoek bleek het risico op een acuut myocardinfarct bij oudere hypertensieve patiënten na gebruik van calciumantagonisten verhoogd te zijn, vergeleken met diuretica of β-blokkeerders.

calciumantagonisten, ouderen 

Literatuur

  1. Pahor. J Am Geriatr Soc 1995; 43: 1191-7 en 1309-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations