Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 6, pp 118–119 | Cite as

Categorie-indeling van geneesmiddelen in de zwangerschap

Vergiftigingen
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het is algemeen bekend dat het gebruik van een geneesmiddel door zwangeren een risico in kan houden voor de ongeboren vrucht. Bij onoordeelkundig gebruik kunnen schadelijke effecten optreden, die variëren van zeer ernstige lichamelijke afwijkingen die al bij de geboorte evident zijn (zoals spina bifida of hydrocephalus) tot meer subtiele leer- en gedragsstoornissen die pas op latere leeftijd aan het licht komen. Een goede voorlichting van artsen en apothekers op dit gebied is daarom van groot belang om het jonge kind tegen dit soort ingrijpende bijwerkingen ten gevolge van geneesmiddelgebruik door de moeder te beschermen.

zwangerschap 

Literatuur

  1. Alvan G et al. Eur J Clin Pharmacol 1995; 48: 177-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations