Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 8, pp 500–504 | Cite as

Thematische (horizontale) wetsevaluatie – kwalitatief betere (toepassing) gezondheidsregelgeving

  • H. D. C. Roscam Abbing
Artikel

Samenvatting

>Wetgeving gezondheidszorg (gezondheidswetgeving)In dit artikel worden daaronder verstaan alle vormen van regelgeving, met inbegrip van zelfordening. is als instrument onmisbaar om gelijke toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen van goede kwaliteit en bescherming van rechten van patiënten (individuen) in de hulpverleningsrelaties en in andere (verwante) kaders te kunnen bewerkstelligen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • H. D. C. Roscam Abbing
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations