Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 6, pp 406–412 | Cite as

2007/30 Zorgverzekeraar; redenen voor tussentijdse wijziging aanvullende verzekering onvoldoende zwaarwegend; strijd met redelijkheid en billijkheid

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht (mr. M. van Delft-Baas) d.d. 8 juni 2007.
Jurisprudentie Zorgverzekering
  • 11 Downloads

Samenvatting

ONVZ biedt aanvullende zorgverzekeringen aan met bijbehorende polisvoorwaarden, waarop van toepassing zijn de Algemene Bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar. In de Algemene Bepalingen is een zogenaamde en-bloc clausule opgenomen inhoudende dat de zorgverzekeraar het recht heeft om de voorwaarden van verzekering en de premies van de bij hem lopende aanvullende zorgverzekeringen en-bloc dan wel groepsgewijs te herzien. ONVZ heeft aan de personen die individueel, dus niet als groep, onder deze aanvullende verzekeringen verzekerd zijn medegedeeld dat de polisvoorwaarden van die verzekeringen met ingang van 15 april 2007 gewijzigd zullen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations