Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 6, pp 375–376 | Cite as

Stand van de gezondheidswetgeving

Wetgeving
  • 3 Downloads

Samenvatting

Via internet (www.overheid.nl/op) zijn alle Kamerstukken en andere overheidspublicaties integraal te vinden. Hier wordt volstaan met vermelding van het nummer van het in behandeling zijnde wetsvoorstel. Verder wordt publicatie in het Staatsblad vermeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations