Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 4, pp 247–249 | Cite as

2007/14 Huisarts; onvoldoende onderzoek tijdens telefoongesprek, achterwege laten van bezoek aan patiënt en ongerustheid genegeerd: berisping

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, N.A. Mensing van Charante, dr. J.J. van der Sande en dr. B. van Ramshorst, leden-arts, mr. R.A. Hopster-Arendsen de Wolff, lid-jurist, mr. P. Tanja, secretaris) d.d. 15 augustus 2006.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 2 Downloads

Samenvatting

Klaagster verwijt de huisarts dat hij ondanks haar verzoek geweigerd heeft om een bezoek aan patiënt af te leggen. Verweerder is in zeer ernstige mate nalatig geweest tegenover een hoogbejaarde en, mede gezien zijn voorgeschiedenis, zieke patiënt. Klaagster geeft aan dat zij verweerder bij de behandeling van de klachtencommissie de gelegenheid heeft gegeven om zijn excuses aan te bieden. Als verweerder daarop was ingegaan had zij van een vervolg van de klachtenprocedure afgezien. Verweerder heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations