Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 3, pp 136–136 | Cite as

Kiezen voor een goede dood

  • J. Legemaate
Gezichtspunt
  • 24 Downloads

Samenvatting

Zoals uit diverse bijdragen in dit nummer blijkt, blijven (rechts)vragen inzake medisch handelen rond het levenseinde onverminderd actueel. Het zal niemand echt verbazen dat de nieuwe regering van CDA, PvdA en ChristenUnie niet voornemens is de regelgeving inzake euthanasie te verruimen. Daarmee is echter niet uitgesloten dat de reeds bestaande situatie zo wordt gepolitiseerd dat er reden ontstaat tot zorg. Daarbij gaat het vooral om de wijze waarop de komende jaren wordt omgegaan met de relatie tussen euthanasie en palliatieve sedatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. Legemaate
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations