Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 1, pp 44–51 | Cite as

Het ondernemende ziekenhuis van vandaag en morgen

Hoe ondernemend kan het ‘ziekenhuis van morgen’ heden ten dage zijn?
  • T. A. M. van den Ende
Artikel

Samenvatting

Een bundel nieuwe wetten (de Wet toelating zorginstellingen (WTZi),Kamerstukken II 2000/01-2006/07, 27 659, nr. 1-83, Kamerstukken I 2004/05-2005/06, 27 659, nr. A-L, Stb. 2005, 649. de ZorgverzekeringswetKamerstukken II 2003/04-2004/05, 29 763, nr. 1-94, Kamerstukken I 2004/05, 29 763, nr. A-H, Stb. 2005, 358. en de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) Kamerstukken II 2004/05-2006/07, 30 186, nr. 1-59, Kamerstukken I 2005/06-2006/07, 30 186, nr. A-J, Stb. 2005, 432.), heeft vanaf begin 2006 tot laatstelijk 1 oktober 2006 zijn intrede gedaan om zo de Nederlandse gezondheidszorg doelmatiger te kunnen laten functioneren. De zorg werd volgens de overheid immers te duur om te kunnen bekostigen met slechts hogere premies en meer overheidsgeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • T. A. M. van den Ende
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations