Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 31, Issue 1, pp 23–27 | Cite as

Knelpunten van het BIG-register geregistreerd

  • M. T. Pronk
Artikel

Samenvatting

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is op 1 december 1997 in werking getreden. Er is een wetsvoorstel ingediend dat periodieke registratie regelt.Kamerstukken II 2005/06, 30463, nr.2. Periodieke registratie houdt in dat de beroepsbeoefenaar zich elke vijf jaar opnieuw dient te registreren. De beroepsbeoefenaar kan zich alleen registreren indien deze kan aantonen dat hij in de vijf voorafgaande jaren voldoende werkervaring of scholing heeft opgedaan. De periodieke registratie heeft als doel het waarborgen dat de deskundigheid van de in het BIG-register ingeschreven beroepsbeoefenaar op peil blijft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • M. T. Pronk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations