Advertisement

2006/47 Inbeslagneming dossier Gezondheidszorg 0-4 jarigen bij gezinsvoogdij; ontoereikende motivering van zeer uitzonderlijke omstandigheden die inbreuk op verschoningsrecht rechtvaardigen

Hoge Raad (C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, J.P. Balkema, B.C. de Savornin Lohman, J. de Hullu en W.E. Thomassen, raadsheren, S.P. Bakker, griffier) d.d. 9 mei 2006 (m.nt. mw. prof. mr. W.R. Kastelein).
Jurisprudentie Strafrecht

Samenvatting

Naar aanleiding van de gewelddadige dood van een driejarig kind heeft het openbaar ministerie een onderzoek ingesteld naar onder meer de rol van de jeugdhulpverlening, waarbij de gezinsvoogdes als verdachte werd aangemerkt. In het kader van dat onderzoek achtte het OM het noodzakelijk de beschikking te krijgen over het dossier gezondheidszorg 0-4 jarigen dat zich bij het consultatiebureau, dat werd geëxploiteerd door de Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, bevond.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations