Advertisement

Opgedrongen ontslag

  • D. W. Oppedijk
Ingezonden
  • 55 Downloads

Samenvatting

In de afgelopen drie decennia zagen we een politiek gewenste uittocht van psychiatrische patiënten vanuit de inrichtingen naar (allerlei voorzieningen in) de maatschappij. Ook is er recent Bopz-wetgeving bijgekomen om gevaarlijke psychiatrische patiënten onder voorwaarden in de maatschappij te laten blijven: de voorwaardelijke machtiging. Sommigen spreken dan van gedwongen ambulante behandeling. Maar volgens anderen is de voorwaardelijke machtiging niet geschreven om ambulante dwang mogelijk te maken. (Het moet gaan om het afwenden van gevaar; een opgeschorte dwangopneming en de patiënt moet instemmen met de voorwaarden.) De voorwaardelijke machtiging ‘verving’ de in de praktijk gegroeide paraplumachtiging, ook wel de ambulante drangbehandeling genoemd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • D. W. Oppedijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations