Advertisement

De regeling inzake het gebruik van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek in de WGBO

Tijd voor herziening?
  • M. C. Ploem
Artikel
  • 56 Downloads

Samenvatting

De in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) opgenomen regeling inzake het gebruik van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid – neergelegd in de artikelen 7:457 en 7:458 Burgerlijk Wetboek (BW) – heeft al heel wat pennen in beweging gebracht. Een steeds terugkomend discussiepunt is of zij voldoende ruimte laat voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De wetgever stelde zich ten tijde van de totstandkoming van de WGBO in het bijzonder ten doel met de artikelen 7:457 en 7:458 een goede balans te vinden tussen bescherming van individuele privacybelangen van patiënten en het algemeen belang van een onbelemmerde wetenschapsbeoefening voor de samenleving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • M. C. Ploem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations