Advertisement

Recente adviezen Gezondheidsraad

Berichten
  • 11 Downloads

Samenvatting

Genetische afwijkingen die tot ernstige ziekte leiden zijn een aanvaardbare grond voor embryoselectie. Met de huidige diagnostiek is echter veel meer mogelijk. De vraag is dan: onder welke omstandigheden is selectie op grond van andere eigenschappen aanvaardbaar? De Gezondheidsraad geeft per mogelijkheid een oordeel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations