Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 29, Issue 7, pp 525–531 | Cite as

2005/43 Arts; extra hoge eisen aan zorgvuldig handelen en voorlichting bij alternatieve behandelingen; strijd met artikel 47 lid 1 Wet BIG: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. A.D.R.M. Boumans, J.K.M. Gevers, leden-juristen, prof. dr. J.B.L. Hoekstra, dr. T.J.M. Tobé, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 12 juli 2005.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 9 Downloads

Samenvatting

De inspecteur klaagt in eerste aanleg de arts aan vanwege het structureel behandelen van CVS-patiënten op een wijze die wetenschappelijk omstreden is: het gebruiken van geneesmiddelen die ernstige risico’s voor de patiënt opleveren – zijnde geneesmiddelen waarvan gebruik beperkt dient te worden tot die indicaties waarvan onomstotelijk vaststaat dat de voordelen opwegen tegen de nadelen –, en het onvoldoende en te rooskleurig voorlichten van patiënten. Verweerder stelt dat zolang er geen standaardbehandeling is, ook niet kan worden vastgesteld ‘de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten krachtens artikel 47 lid 1 sub a Wet BIG’. Als er geen norm is, kan die ook niet worden overtreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations