Advertisement

Reactie op Gezichtspunt ‘Alternatieve geneeswijzen in de Wet BIG: meer toezicht doet wonderen?’

  • I. D. de Beaufort
  • G. P. M. Raas
Ingezonden
  • 17 Downloads

Samenvatting

Wat is er op tegen om in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vast te leggen dat ook alternatieve genezers verantwoorde zorg dienen te leveren? Dat vraagt Kastelein zich af in het Gezichtspunt van het TvGR 2005, p. 367. Uitbreiding van artikel 40 van de Wet BIG tot alle individuele beroepsbeoefenaren zou volgens haar een voor de hand liggende weg zijn als men de patiënt wil beschermen. Het zou beter passen in het in de Wet BIG gekozen stelsel dan een uitbreiding van de voorbehouden handelingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • I. D. de Beaufort
    • 1
  • G. P. M. Raas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations