Advertisement

2005/11 Directeur patiëntenzorg, arts; reikwijdte tuchtrecht Wet BIG; beroep directeur patiëntenzorg in artikel 47 Wet BIG geen ‘hoedanigheid’ die valt onder de werkingssfeer van de tuchtrechtspraak; niet-ontvankelijk

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.P.M. Houtman, voorzitter, mrs. R.A. Torrenga en M.M.A. Gerritzen-Gunst, leden-juristen, dr. H.J. van der Reijden en prof. dr. G.H.A. Visser, leden-beroepsgenoten en mr. D.M. Looten, secretaris) d.d. 20 januari 2005.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG
  • 7 Downloads

Samenvatting

Patiënte is na een zwangerschap van bijna 42 weken opgenomen in het ziekenhuis, nadat de vliezen ruim 24 uur voor opname gebroken waren. Patiënte had aangegeven minder leven te voelen. Na een spoedsectio komt het dochtertje in slechte toestand ter wereld. Ten behoeve van alle afdelingen in het ziekenhuis hadden tijdens de opname van patiënte slechts dienst: een arts-assistent – niet in opleiding – en een co-assistent. Op de afdeling verloskunde/gynaecologie had een van de maatschapsleden gynaecologie/obstetrie en een verloskundig verpleegkundige dienst. De door patiënte aangeklaagde arts is directeur patiëntenzorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations