Advertisement

De zoektocht naar normen voor hulp bij levensbeëindiging door artsen op verzoek van mensen, die ondraaglijk en uitzichtloos ‘lijden aan het leven’

  • E. P. R. Sutorius
Forum
  • 123 Downloads

Samenvatting

De toelaatbaarheid van euthanasie is geen rustig bezit voor enige samenleving, en zou dat ook nooit moeten worden, maar in de beste Nederlandse traditie van inmiddels ruim dertig jaren maatschappelijke discussie leverde ons dat wel veel goeds op: afgewogen jurisprudentie, goed sociaal-wetenschappelijk onderzoek en een reeks rijke rapporten, waarmee deze weerbarstige maar ook boeiende materie steeds naar de actuele stand van de wetenschap in kaart werd gebracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. P. R. Sutorius
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations