Advertisement

J.W. van de Gronden, Zorg tussen lidstaat en interne markt. Zorgverzekeringen, EG-recht en particulier initiatief, Europese Monografieën nr. 74, Deventer: Kluwer 2004, 133 p.

  • J. H. Hubben
Boekrecensie
  • 8 Downloads

Samenvatting

Een belangrijke vraag bij de door het kabinet Balkenende II beoogde herziening van het zorgverzekeringssysteem is hoe een privaatrechtelijke basisverzekering zich verhoudt tot de Europese regelgeving en met name of die wel is aan te merken als een sociaalzekerheidsstelsel. Voor de Staat is daarbij vooral van belang dat het stelsel als zodanig gekwalificeerd blijft, omdat anders de publiekrechtelijke invloed daarop snel verloren gaat. Ontbreekt de kwalificatie sociaal stelsel dan zijn de Europese richtlijnen voor het directe schadebedrijf van toepassing, hetgeen onder meer betekent dat geen acceptatieplicht kan worden opgelegd en het verzekerde pakket niet bindend kan worden voorgeschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. H. Hubben
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations