Advertisement

De zorgverzekeraar: spin in het web?

  • G. R. J. de Groot
Artikel

Samenvatting

De regering staat een nieuw zorgstelsel met sterke marktelementen voor, waarin aan de zorgverzekeraar een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid, kwaliteit en beheersing van de kosten van de zorg wordt toebedeeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • G. R. J. de Groot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations