Advertisement

2004/35 Huisarts; klacht over melding vermeend disfunctioneren van collega-huisarts bij IGZ; medisch oordeel zonder enige vorm van anamnese of onderzoek: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. A.D.R.M. Boumans, mr. P.M. Brilman, leden-juristen; H.J. Blok, M.A.P.E. Bulder-van Beers, leden-beroepsgenoten; mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 29 april 2004.
Jurisprudentie Tuchtrecht
  • 9 Downloads

Samenvatting

Leden van een maatschap van huisartsen dienen een klacht in tegen een huisarts die deel uitmaakt van Hagro, waarbij zij ook zijn aangesloten, inhoudende dat deze aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft medegedeeld dat een lid van de maatschap in verband met gezondheidsproblemen niet meer in staat is zijn werk als huisarts naar behoren uit te voeren. Klagers verwijten de huisarts dat hij zonder enige vorm van anamnese of onderzoek en zonder de betrokkene daarvan persoonlijk of schriftelijk op de hoogte te stellen aan hem een beeld heeft toegedicht van onder meer een manische depressie, welk beeld nog werd versterkt door de toevoeging dat bij de betrokken huisarts sprake was van een gebrekkig of zelfs afwezig ziekte-inzicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations