Advertisement

Verslag Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004

  • R. C. W. van Gils
  • V. A. J. Op den Drink
Verslag najaarsvergadering
  • 5 Downloads

Samenvatting

De leden van de Vereniging voor Gezondheidsrecht zijn op 23 april 2004 in groten getale naar het Artis Party & Congrescentrum gekomen om de jaarvergadering bij te wonen, die in het teken stond van het medisch beroepsgeheim. Tijdens deze vergadering, onder voorzitterschap van prof. mr. J.K.M. Gevers, werd voor het eerst de Henk Leenen-lezing gehouden, deze keer uitgesproken door mw. prof. mr. H.D.C. Roscam Abbing, met als onderwerp ‘Medische technologie, kans of bedreiging voor het recht op de persoonlijke levenssfeer?’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. C. W. van Gils
    • 1
  • V. A. J. Op den Drink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations