Advertisement

2004/31 Medewerkersovereenkomst apotheker-ziekenfonds ex art. 44 lid 1 ZFW met betrekking tot incontinentie absorptiemateriaal; contracteerbeleid ziekenfonds: verbod tot misbruik economische machtspositie

Gerechtshof te Amsterdam (mrs. Streefkerk, Van der Reep en De Boer) d.d. 11 december 2003.
Jurisprudentie Ziektekostenverzekeringen

Samenvatting

Een viertal apothekers hebben Agis Zorgverzekeringen in kort geding gedagvaard en gevorderd dat Agis met hen met ingang van 1 juli 2003 nieuwe leveringsovereenkomsten inzake hulpmiddelen zal aanbieden op de voorwaarden die tot 1 juli 2003 geldig waren, en subsidiair dat Agis met hen over nieuwe leveringsovereenkomsten inzake hulpmiddelen zal onderhandelen waarbij de oude leveringsovereenkomsten gedurende de onderhandelingen van kracht moeten blijven en Agis aan haar verzekerden een rectificatie zal zenden van de mededeling inzake de levering van incontinentie-absorptiemateriaal. De president heeft de subsidiaire vordering en de gevorderde rectificatie in kort geding toegewezen. Agis komt van deze beslissing in hoger beroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations