Advertisement

2004/18 NR-beleid bij pasgeboren baby; medisch zinloos handelen

Rechtbank Breda (mr. Poerink, voorzieningenrechter) d.d. 26 september 2003.
  •      
Jurisprudentie Civiel recht
  • 30 Downloads

Samenvatting

Op 12 mei 2003 wordt de dochter van eisers in deze zaak geboren. Direct na haar geboorte is het meisje gereanimeerd en beademd en naar een ziekenhuis in Rotterdam overgebracht. Gezien de conditie van het meisje, bij wie onder meer sprake is van ernstige irreversibele beschadiging van diverse hersencentra, is in de vakgroep Neonatologie in consensus besloten tot een niet-reanimeren beleid (NR-beleid). Eisers konden met deze beslissing niet instemmen. Het ziekenhuis heeft deze beslissing daarom teruggenomen om de ouders meer tijd te gunnen de situatie van hun dochtertje te accepteren. Op verzoek van het ziekenhuis is vervolgens een deskundige geraadpleegd, verbonden aan een ziekenhuis te Utrecht, die een second opinion heeft gegeven. Deze deskundige heeft de beslissing tot het inzetten van een NR-beleid onderschreven. Enkele dagen nadien heeft een ziekenhuis in Breda de behandeling van het meisje overgenomen, met de afspraak dat het ziekenhuis te Rotterdam, indien nodig, de behandeling van het meisje zal overnemen indien er een IC-indicatie bestaat. Ook in dit ziekenhuis besluit men uiteindelijk in consensus dat een eventuele volgende reanimatie van het meisje medisch zinloos zou zijn. Volgens de ouders heeft dit ziekenhuis echter toegezegd het meisje steeds indien nodig te reanimeren. Zij hebben aangegeven niet met de beslissing te kunnen instemmen en maken een procedure aanhangig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •      
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations