Advertisement

Overzicht jurisprudentie Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 2001 en 2002

  • C. A. Grezel
  • M.T. de Gans
Jurisprudentieoverzicht
  • 24 Downloads

Samenvatting

Hieronder zijn korte samenvattingen opgenomen van arresten die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof) en het Gerecht van Eerste Aanleg in 2001 en 2002 hebben gewezen op het terrein van het gezondheidsrecht. Het betreft uitspraken in een prejudiciële procedure of een beroepsprocedure. De arresten zijn op onderwerp en vervolgens binnen het onderwerp chronologisch (op basis van de datum waarop de uitspraak in een zaak is gedaan) weergegeven. Voor de duidelijkheid zijn daarbij de trefwoorden vermeld die ook door het Hof of het Gerecht zijn gehanteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • C. A. Grezel
    • 1
  • M.T. de Gans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations