Advertisement

Derden waarschuwen voor gevaar: een kwestie van mogen of moeten?

  • J. K. M. Gevers
Gezichtspunt
  • 40 Downloads

Samenvatting

Aanvaard wordt dat het beroepsgeheim van de hulpverlener kan worden doorbroken bij een conflict van plichten. De voorwaarden daarvoor (o.a: er dreigt ernstige schade voor anderen; door te spreken kan die schade vrijwel zeker voorkomen worden) zijn zo strikt, dat als ze vervuld zijn al snel de vraag zal rijzen of er voor de hulpverlener niet zelfs een plicht bestond te spreken. In de V.S. is in dergelijke gevallen veelvuldig een “duty to warn” aangenomen. In ons land ligt dat anders. In zijn bekende uitspraak over kindermishandeling (28 september 1972, NJ 1973, 270) stelt het Centraal Medisch Tuchtcollege weliswaar dat de beroepsplicht van de arts kan nopen tot doorbreking van het geheim, maar laat het tegelijk aan diens “hoogst persoonlijke opvattingen” over of de omstandigheden dat eisen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • J. K. M. Gevers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations