Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 27, Issue 7, pp 286–287 | Cite as

2003/60 Verzekeringsarts; adviezen aan uitkeringsinstantie ondeugdelijk; klaagster geen rechtstreeks belanghebbende in de zin van artikel 65 lid 1 sub a: niet-ontvankelijk.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter, mr. A.J.M. Kaptein, mr. H.S. Pruiksma, leden-juristen; M.A.P.E. Bulder-van Beers, E.C.M. Plag, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Walter-Ebbenhout, secretaris) d.d. 10 juli 2003.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

Samenvatting

In de onderhavige zaak gaat het om de vraag of de arts in zijn hoedanigheid van verzekeringsarts een werknemer van klaagster in het kader van diens arbeidsongeschiktheid deugdelijk heeft onderzocht en op basis daarvan de juiste adviezen heeft uitgebracht. Klaagster stelt zich als werkgeefster op het standpunt dat de adviezen niet op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Zij verwijt de arts dat deze zich niet als onafhankelijk deskundige heeft opgesteld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations