Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 27, Issue 7, pp 236–244 | Cite as

Jurisprudentieoverzicht 2002 in het kader van de Wet tarieven gezondheidszorg

  • J. G. Sijmons
Artikelen
  • 9 Downloads

Samenvatting

In 2002 zijn een twintigtal uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) over de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) gevallen. Daarnaast zijn uitspraken gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, diverse rechtbanken (sector Bestuursrecht), het College voor Zorgverzekeringen en de Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekeringen. De Hoge Raad heeft een enkel arrest gewezen in strafrechtelijke sfeer dat zijdelings de WTG raakt. Het zijn vooral algemene leerstukken die in dit overzicht met name een rol spelen: het gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel bij sancties, de budgetsystematiek, afwijking van de beleidsregel e.d. Ook dit jaar slagen maar weinig van de tegen het bevoegd gezag aangespannen procedures. Niettemin leveren zij een aantal interessante uitspraken op. Van de belangrijkste aspecten volgt hieronder volgens de gebruikelijke opzet een overzicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • J. G. Sijmons
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations