Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 27, Issue 7, pp 216–217 | Cite as

Europese Grondwet en gezondheidszorg

  • G. J. A. Hamilton
Gezichtspunt
  • 13 Downloads

Samenvatting

Tegen de sceptische verwachtingen van velen in is Valéry Giscard d'Estaing er als voorzitter van de Conventie over de toekomst van Europa in geslaagd aan de Europese Raad van Thessaloniki één document met het ontwerp van een Constitutioneel Verdrag voor Europa voor te leggen. Honderd van de honderdenvijf Conventieleden gaven hun steun aan het ontwerp, zodat sprake is van een ruime consensus. Dat zal zeker gewicht in de schaal leggen bij de Intergouvernementele Conferentie die binnenkort begint. Daar moet blijken in hoeverre het ontwerp ook echt de basis kan vormen voor een Grondwet voor de Europese Unie die in de plaats treedt van de diverse malen gewijzigde verdragen die we tot nu toe kennen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • G. J. A. Hamilton
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations