Advertisement

Staatssteun in de gezondheidszorg

  • M. T. de Gans
Artikelen
  • 40 Downloads

Samenvatting

Het Europese gemeenschapsrecht vormt een supranationale rechtssfeer. Supranationaal betekent dat de lidstaten van de Europese Unie bevoegdheden hebben overgedragen aan de Europese Unie. Een dergelijke beperking van de soevereiniteit wordt als problematisch ervaren op terreinen waar van oudsher toch het gevoel bestaat dat het een nationale aangelegenheid is zoals gezondheidszorgstelsels van de lidstaten. Niet alleen de lidstaten ervaren dit als problematisch, maar ook de instellingen van de Europese Unie. In de gezondheidszorgstelsels komen de sectoren gezondheidszorg en sociale zekerheid samen. Over beide sectoren bestaan maar zeer beperkte supranationale bevoegdheden van de Europese Unie. Er zijn echter onderwerpen waar de Europese Unie over bevoegdheden beschikt die rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de genoemde sectoren. Zo hebben de bepalingen over het vrij verkeer van diensten in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) recentelijk het Hof van Justitie aanleiding gegeven een bepaling in de Ziekenfondswet, die essentieel is voor het Nederlandse naturastelsel, deels in strijd te achten met artikel 49 EG.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • M. T. de Gans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations