Advertisement

Verslag Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 11 april 2003

  • L. A. P. Mr. Arends en mw.
  • B. J. M. mr. drs. Frederiks
Verslag
  • 11 Downloads

Samenvatting

Op 11 april 2003 vond in Zeist, onder leiding van voorzitter prof. mr. J.K.M. Gevers, de zeer goed bezochte jaarvergadering van de VGR plaats. Tijdens deze vergadering werd de tweejaarlijkse mr. C.J. Goudsmit prijs uitgereikt. Deze prijs werd dit jaar toegekend aan mr. J.W. van der Gronden. Hij ontving deze voor zijn publicatie in TvGR 2002, nr. 5, p. 308, met als titel: “Toezichthouders in de zorg en de NMa: conflicterende bevoegdheden?”. Naar het oordeel van de jury is het mededingingsrecht – dat centraal staat in dit artikel – van toenemende mate van belang voor de gezondheidszorg. De jury prijst Van der Gronden vanwege het feit dat hij drie rechtsgebieden op een heldere wijze met elkaar in verband heeft gebracht. Voor de ontwikkeling van het gezondheidsrecht is de interactie met aanpalende rechtsgebieden van groot belang, aldus het juryrapport.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • L. A. P. Mr. Arends en mw.
    • 1
  • B. J. M. mr. drs. Frederiks
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations