Wrongful life

  • E. W. M. Meulemans
Gezichtspunt

Samenvatting

Onlangs heeft het Hof 's-Gravenhage een opmerkelijk arrest gewezen (zie in dit nummer 2003 AV32). De ouders van het meisje Kelly vorderden van het academisch ziekenhuis te Leiden (en de verloskundige) voor zichzelf en als wettelijk vertegenwoordigers van Kelly vergoeding van materiële en immateriële schade. Zij verweten het ziekenhuis dat hun dochter Kelly ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapt was geboren, hetgeen niet zou zijn gebeurd wanneer tijdens de zwangerschap prenataal onderzoek zou zijn uitgevoerd. Dat onderzoek zou hebben uitgewezen dat er sprake was van een chromosomale afwijking, die voor de ouders, hadden zij deze gekend, reden zou zijn geweest het kind te laten aborteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • E. W. M. Meulemans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations