Advertisement

Hersenschimmen?

Een beschouwing over de noodzaak van nieuwe wetgeving naar aanleiding van de tweede Wet Bopz-evaluatie interne rechtspositie van psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten
  • L. A. P. Arends
  • B. J. M. Frederiks
Artikelen
  • 148 Downloads

Samenvatting

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) regelt naast de dwangopneming de interne rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënt. Hieronder wordt verstaan het geheel van rechten en plichten die van toepassing zijn, zodra patiënten onvrijwillig worden opgenomen. Onder psychiatrische patiënten moeten tevens psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten worden begrepen. De Wet Bopz is immers ook van toepassing op daartoe aangemerkte psychogeriatrische (afdelingen van) verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg en sinds 1 december 1999 – conform de aangekondigde uitbreiding in het kabinetsstandpunt – eveneens op aangemerkte afdelingen van verzorgingshuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • L. A. P. Arends
    • 1
  • B. J. M. Frederiks
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations