Advertisement

De Richtlijn elektronische handel en online gezondheidszorg

  • S. Callens
Artikelen

Samenvatting

Het gebruik van internet in de gezondheidszorg biedt tal van voordelen voor patiënten. Het internet maakt vooreerst medische informatie die vroeger voornamelijk ter beschikking stond van zorgaanbieders toegankelijk voor (toekomstige) patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • S. Callens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations