Advertisement

DNA en HIV in het strafrecht: van identificatie naar kwalificatie

Deel 2: De HIV-test als dwangmiddel
  • E. J. C. De Jong
Artikelen
  • 14 Downloads

Samenvatting

In de casus die in de inleiding van het eerste gedeelte van dit artikel is gepresenteerd, werd reeds duidelijk gemaakt dat slachtoffers van bijvoorbeeld zedenmisdrijven niet zelden zullen willen weten of hun belager ten tijde van het misdrijf, drager was van een seksueeloverdraagbare aandoening. In het bijzonder zal men vaak willen weten of de belager met het HIV besmet was. Het belang van die kennis en daaraan gekoppeld de vraag of dat belang ertoe moet leiden dat de HIV-test als dwangmiddel in het strafrecht zou moeten worden opgenomen, zal hieronder verder besproken worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • E. J. C. De Jong
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations