Advertisement

Van Gezondheidswet als panacee naar titel 5.2 Awb

Ontwikkelingen rond het toezicht op de volksgezondheid
  • Willemien den Ouden
  • Mieke de Die
Artikelen
  • 17 Downloads

Samenvatting

Bijna 15 jaar geleden haalden twee inspecteurs, belast met de handhaving van de Wet op de bejaardenoorden, patiëntenkaarten en verpleegkundige rapportages op in een bejaardenhuis. Zij deden dit op last van de officier van justitie in het kader van een onderzoek naar een in het bejaardenhuis werkzame arts, die werd verdacht van het plegen van euthanasie. De inspecteurs hadden met hun handelen hun bevoegdheden te ruim opgevat, zo bleek in het strafproces dat volgde. Het op deze wijze vergaarde bewijs werd onrechtmatig verkregen, aldus het Hof.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Willemien den Ouden
    • 1
  • Mieke de Die
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations