Advertisement

Mededingingswet en gezondheidszorg

  • M. R. Mok
Artikelen
  • 27 Downloads

Samenvatting

Op een in april 1999 in Den Haag gehouden seminar over de betekenis van de Mededingingswet voor de agrarische bedrijfstak, zei de directeur–generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) dat de landbouw een bijzondere sector is, die deze laatste kwalificatie echter met alle andere sectoren deelt. Ik denk dat dit voor de gezondheidszorg niet anders is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • M. R. Mok
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations