Advertisement

Wetgever en screening: de perikelen rond de Wet bevolkingsonderzoek

  • J. K. M. Gevers
Artikelen
  • 112 Downloads

Samenvatting

In ons land is ervoor gekozen bepaalde vormen van screening (dat wil zeggen vroege opsporing van ziekten of risico–indicatoren bij groepen mensen zonder klachten of symptomen) aan een wettelijk regiem van preventief toezicht te onderwerpen. Instrument daarvoor is de Wet bevolkingsonderzoek (Wbo), totstandgekomen in 1992 en in werking getreden in 1996. Dit artikel biedt geen overzicht van ontstaansgeschiedenis en inhoud van de Wbo , maar gaat in op de belangrijkste problemen die sedert inwerkingtreding zijn gerezen bij toepassing ervan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • J. K. M. Gevers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations