Advertisement

Verslag najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 31 oktober 1997

  • A. Frijlink
Verslag najaarsvergadering
  • 6 Downloads

Samenvatting

‘Van bereider van geneesmiddelen is de apotheker meer een begeleider van de patiënt geworden.’ De inleider mr. F. Moss, werkzaam bij de KNMP, ging tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht in op de veranderende positie van de openbare apotheker. Moss besprak verschillende thema's die de beweging in de farmacie lllustreren. Uit de discussie na afloop bleek wel dat deze veranderingen niet altijd op een warm onthaal mogen rekenen van de directe omstanders van de apotheker, zoals de huisarts. Co–referent mr. drs. J.A. Lisman van de directie genees– en hulpmiddelenvoorziening van het ministerie van VWS, voorzag de stellingnames van Moss van commentaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • A. Frijlink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations